Mij demense?

Gie maahta demensem åadtjodh?

Guktie lea demensem utnedh?

Gie maahta soptsestidh mejtie lea demense?

Mij viehkehte gosse demensem åtna?

Gusnie viehkiem åådtje gosse joekoen skïemtjele sjædta?

Maahta demensem heerredidh?

Demense QUIS